ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 18 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปักผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโยยีชุมชนต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ "บ้านห้วยเป้า ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง " ณ บ้านห้วยเป้า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ บ้านห้วยเป้า ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการสวนป่าหลังการปลูก (การตัดแต่งกิ่ง) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 16 มีนาคม 2563

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวง"ในงานมหัศจรรย์พืชพรรณโครงการหลวง จากยอดดอยสู่เมือง 2020" ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 16 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ณ โคารงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 16 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรสถานีเกษตรหลวงอ่างขางรื่อง การผลิตฟักทองญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 16 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่งานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย หมู่ที่ 1 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 14 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายภายใต้โรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 13 มีนาคม 2563

ศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นและมะเขือม่วงก้านดำ ณ ศุนย์พัฒนาโครงกาหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 13 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านห้วยน้ำกึน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 13 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์ฯ พระบาทห้วยต้มเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่น และมะเขือม่วงก้านดำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 13 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การสร้างฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านห้วยขนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 13 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์ฯ พระบาทห้วยต้มเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นและมะเขือม่วงก้านดำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เขียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 12 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปรับปรุงดินเกษตรกรผู้ปลูกเบบี้แครอท ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 12 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 12 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านแม่ขิลเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 12 มีนาคม 2563

จัดประชุมบูรณาการดำเนินงานวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่และการขออนุญาติใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านอุดมทรัพย์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร และบ้านห้วยโทน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จ.น
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 12 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์ฯ แม่แพะเรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 11 มีนาคม 2563

จัดประชุมบูรณาการ การดำเนินงานและการขออนุญาตให้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด (บ้านแม่สายนาเลา ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 11 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรของเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ จ.ตาก
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 11 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การสร้างฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านใหม่สันคะยอม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 11 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 10 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 10 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเรื่อง การปลูกและการบริหารจัดการแปลงปลูกเสาวรส และไม้ผล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 10 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 10 มีนาคม 2563

จัดศึกษาดูงานของเกษตรกรเรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านไม้ผล และพืชผัก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 10 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์ฯ แม่แพะเรื่อง การปล
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,961 รายการ