ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกรและผู้นำชุมชนเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนต้นแบบการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลเขียงเคี่ยง และเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2562

ุจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2562

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตไฮเดรนเยีย และไม้กระถาง ณ บริษัทชัยโยฟาร์ม จำกัด เขตบางแค กรุงเทพฯ ตลาดนัดไม้จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สวนคชสิห์ อ.บ้านบึง จ
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู ศศช. และครูนิเทศน์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง, สถานีเกษตรกรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมรวบรวมและคัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วถูกวิธีและเก็บรวบรวมคัดแยกขยะพิษในชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 17 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตน้ำมันคุณภาพสูงจากผลผลิตพืชไร่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 17 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง หลักการจัดการธาตุอาหารของพืชและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสม ภายใต้ระบบมาตรฐาน GLOBAL G.A.P ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 17 มิถุนายน 2562

จัดประชุมเรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 17 มิถุนายน 2562

จัดประชุมหารือการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 16 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า (การปลูกป่าต้นน้ำ) ณ บ้านห้วยเย็น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 15 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ โรงเรียนเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 15 มิถุนายน 2562

จัดประชุมกลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านปางกึ๊ด ณ ที่ประชุมบ้านปางกึ๊ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 14 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฟักทองญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมโครงการจัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรกษาแปลงจีน การเก็บยอดชา เพื่อมาแปรรูปเป็นชาอู่หลง และทดสอบคุณภาพชา เพื่อให้ได้ชามาตรฐาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงกาหลวงห้วยน้ำขาว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ณ กลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจและข้อปฏิบัติการปลูกเฮมพ์ในระบบและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง ณ องค์การบริหารส่วนตำบบลศีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมและสาธิตเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชอย่างง่าย ณ บ้านแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ)
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 12 มิถุนายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ และตีนตก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 12 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พื้นที่ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 12 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปกล้วย (กาละแมรสกล้วย กล้วยฉาบหลากรส) ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 12 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมและสาธิตเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษเปลือกกาแฟอย่างง่าย ณ บ้านปางไฮ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 12 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูก การดูแลและการขยายพันธุ์ปทุมมา ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว และปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 11 มิถุนายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 10 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเปลี่ยนยอดมะม่วง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 7 มิถุนายน 2562

จัดประชุมกลุ่มหัตกรรมบ้านปางอี๊ด ณ ห้องประชุมหบ้านปางอี๊ด จ
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 6 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ GMP/HACCP และการจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร ณ ศูนย์/สถานีฯ อ่างขาง, อินทนนท์ และแม่แฮ จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 6 มิถุนายน 2562

จัดประชุมกลุ่มหัตกรรมบ้านปางอี๊ด ณ ห้องประชุมหบ้านปางอี๊ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 3 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง คู่มือคุณภาพการผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GAP ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,739 รายการ