ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 24 พฤศจิกายน 2564

จัดกิจกรรมจัดโครงการเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ณ บ้านห้วยทีชะ หมู่ที่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 22 พฤศจิกายน 2564

จัดกิจกรรมจัดโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ครั้งที่ 2 ณ บ้านโป่งอาง หมู่ที่ 5 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 21 พฤศจิกายน 2564

จัดกิจกรรมจัดโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 17 พฤศจิกายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 29 ตุลาคม 2564

จัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 21 ตุลาคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การจัดทำโรงเรือนปลูกผักตามแบบมาตรฐานของโครงการหลวง ณ บ้านพะกะเซ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 15 ตุลาคม 2564

จัดนิทรรศการงาน Royal Project 2021 ณ ศูนย์การค้าเซ็๋นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 9 ตุลาคม 2564

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี กลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ณ บ้านป่าไม้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 6 ตุลาคม 2564

จัดกิจกรรมการตรวจรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิต GAP พืชอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 16 แห่ง และ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1 แห่ง
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 22 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเรื่อง การจัดการอาโวโดคุณภาพ ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ณ ศูํนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 19 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 19 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการลหวงแม่ปูนหลวงเรื่องการปลูกชาจีน แบบอินทรีย์ ณ สภานีเกษตรกลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง กระบวนการจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 7 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกพืชผักแบบประณีตภายใต้โรงเรือนและการสร้างโรงเรือนแบบต้นทุนต่ำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 4 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพื้นที่สูงรตามแนวทางโครงการหลวงและศึกษาดูงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 3 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 2 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเบญจมาศนอกฤดูกาล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการปักลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่าเมี่ยน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 4 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง จ.น่าน
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 30 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่าน
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 29 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง จ.น่าน
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 29 มิถุนายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 28 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม จ.น่าน
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 27 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสา ณ บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2564

จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่า (การปลูกป่าชุมชน) ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยตอง ในพื้นที่ศุนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 24 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะจากภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2564

จัดประขุมชี้แจงเรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน ครั้งที่ 2 ณ บ้านใหม่พัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกและแหล่งผลิตพืชอาหารตามาตรฐาน GAP ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกมะเขือเทศโครงการหลวงแบบประณีต ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ