จัดนิทรรศการงาน Royal Project 2021 ณ ศูนย์การค้าเซ็๋นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบฯ 

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบฯได้กำหนดการจัดนิทรรศการงาน Royal Project 2021 ในวันที่ 15-25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็๋นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15-25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็๋นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 15-25 ตุลาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม