จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการปักลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่าเมี่ยน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน

ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการปักลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่าเมี่ยน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม