จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 

หลักการและเหตุผล

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม