ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 26 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรปลอดภัย "ชาวน่าน ลดเผา เราขนะ" โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ณ บ้านวังตาล อ.เมือง จ.น่าน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 26 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 24 เมษายน 2564

จัดโครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ณ บ้านอมลอง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 24 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 24 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 1 ณ บ้านสายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่้สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลบ้านแม่สายนาเลา ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่า ณ บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน (โครงการฯ ขุนสถาน)
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 22 เมษายน 2564

จัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 22 เมษายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมขนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแห้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 20 เมษายน 2564

จัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 19 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า และการปลูกผักอินทรีย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 19 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า และการปลูกผีกอินทรีย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 12 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิดอาสา ณ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 11 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักในและนอกโรงเรือน กลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ณ ห้องประชุมบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวเรื่อง การปลูกผักกาดปลีให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศีกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) ครั้งทที่ ๒ ณ บ้านห้วยอีค้าง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ณ บ้านผาผึ้ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีรีคีรักษ์ จ.ตาก
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่บนที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำย่ามลาหู่ให้แก่กลุ่มเยาวชน ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 8 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านสะอาด และชุมชนน่าอยู่ ณ บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 8 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านโป่งสมิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 8 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ ๑๑ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีรีคีรักษ์ จ.ตาก
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 8 เมษายน 2564

จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 8 เมษายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่1/2564 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ