จัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด 

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด ได้กำหนดการจัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการวางแผนการพัฒนาของสถาบันเกษตรกรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการวางแผนการพัฒนาของสถาบันเกษตรกรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม