จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักในและนอกโรงเรือน กลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ณ ห้องประชุมบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักในและนอกโรงเรือน กลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ในวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อทบทวนความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคและแมลงของพืชผักในและนอกโรงเรือน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อทบทวนความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคและแมลงของพืชผักในและนอกโรงเรือน

 


กำหนดการ

 วันที่ 11 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม