จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26-27 เมษายน 2564 ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารตามวิถีวัฒนธรรม และพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26-27 เมษายน 2564 ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารตามวิถีวัฒนธรรม และพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 26-27 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม