ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 7 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) ครั้งทที่ ๑ ณ บ้านป่าเกีียะ ศูนย์ฯ แม่แฮ อ.แม่แจ๋ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 7 เมษายน 2564

จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ครั้งที่ 2 ณ บ้านแม่ระเมิง หมู่ที่ 8 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 7 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจหาสารเคมีตาค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร เพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเผ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ณ บ้านปางแดงใน, บ้านท่าขี้เหล็ก, บ้านห้วยปง, บ้านแม่จอน และบ้านผาลาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 6 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการลหวงห้วยลึก อ.เขียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 6 เมษายน 2564

จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ครั้งที่ 1 ณ บ้านวะโดโกร หมู่ที่ 12 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำแนวกันไฟ) ครั้งที่ ๔ ณ บ้านผาเวียง อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุมและการทำอาหารหมัก ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตและการจัดการคุณภาพชาจีนและชาอัสสัม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 7 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกรเพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้ารระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ณ ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนบ้านปางแดงใน ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 4 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำแนวกันไฟ) ครั้งที่ ๓ ณ บ้านขุนกูน อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 4 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตามคามต้องการ หรือแผนชุมชนโดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทำแนวกันไฟ ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7, บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6, บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 และบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 3 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำแนวกันไฟ) ครั้งที่ ๒ ณ บ้านน้ำย้อ อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 3 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนเรื่อง การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ห้องประชุมบ้างปิงใน หมู่ที่ 3 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 3 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟโคยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านล้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำแนวกันไฟ) ครั้งที่ ๑ ณ บ้านปางยาง อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2564

จัดนิทรรศการเผนแพร่ผลงานมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2564

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลการดัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ณ ห้องประชุมดอยคำ ศูนย์ผึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน)
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 1 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกมูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีการป้องกันโรคและแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก ครั้งที่ 5 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 31 มีนาคม 2564

จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 31 มีนาคม 2564

จัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 31 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน(รายแปลง) ตรั้งที่ 3 ณ บ้านห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ห้วยลึก
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 25 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ตนี่เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 25 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกมูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรคแและุแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก ครั้งที่่ 4 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 25 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อสร้างรายได้ (การแปรรูปเสื้อกะเหรี่ยง และกระเป๋ากะเหรี่ยง) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 25 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 25 มีนาคม 2564

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่่4 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โรงแรมดิอิมเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่บ้านน้ำแพะใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ณ ศศช.บ้านน้ำแพะใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ