ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้อประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 23 มีนาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานร่วมบูรณาการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครการหลวงพื้นที่อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 23 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม ครั้งที่ 4 เรื่อการตัดเย็บเสื้อชนเผ่าแบบประยุกต์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 23 มีนาคม 2564

จ้ดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 23 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และตรวจปริมาณสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในกระแสเลือด ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 23 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกเมล่อนในโรงเรือน ณ
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 22 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 22 มีนาคม 2564

จัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง กระบวนการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 22 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อสร้างรายได้ (การแปรรูปเสื้อกะเหรี่ยง และกระเป๋ากะเหรี่ยง) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่แฮหลวง ต.เปียงยาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 22 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หลักการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง และศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย และศ
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 21 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เยาวชนกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ต้นน้ำ (การทำแนวกันไฟ) และร่วมกิจกรรมจิตอาสากับเชุมชนและโครงการหลวง ณ บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมรณรงค์ทำแนวกันไฟ ณ บ้านใหม่ในฝัน อ.เมือง จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 19 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 19 มีนาคม 2564

จัดประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาเชิงพื้นที่การจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การปลูกป่าป้องกันไฟป่า และการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ณ บ้านห้วยโทน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 19 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 19 มีนาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแกและวังไผ่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว จ.น่าน
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 18 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม ครั้งที่ 3 เรื่องการตัดเย็บกระเป๋าและเสื้อชนเผ่าแบบประยุกต์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พ
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 18 มีนาคม 2564

จัดประชุมและทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง ณ ห้องประชุมบ้านนาคา ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 18 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาโตรงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 18 มีนาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่อำเภอเมือง เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับไม้ดอก ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (รายแปลง) ครั้งที่ 2 ณ บ้านแม่โถหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ แม่โถ
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 17 มีนาคม 2564

จัดประชุมจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข่วง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข่วง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 16 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟ) ครั้งที่ 2 ณ บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 16 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 15 มีนาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง มาตรฐานการปลูกพืชอินทรีย์ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 15 มีนาคม 2564

จัดกิจกรรมการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ