จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า และการปลูกผีกอินทรีย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า และการปลูกผีกอินทรีย์ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะใหม่ และมีความเข้าใจด้านการบริหารจัดการแปลงปลูกกาแฟอราบิกา และการปลูกผักอินทรีย์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19-20 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะใหม่ และมีความเข้าใจด้านการบริหารจัดการแปลงปลูกกาแฟอราบิกา และการปลูกผักอินทรีย์

 


กำหนดการ

 วันที่ 19-20 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม