จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแห้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแห้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรุ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพและสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแห้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรุ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพและสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม