จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ณ บ้านผาผึ้ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีรีคีรักษ์ จ.ตาก

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก ได้กำหนดการจัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บ้านผาผึ้ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีรีคีรักษ์ จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อดูแลรักษาต้นน้ำลำธาร ตามวิถีวัฒนธรรม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บ้านผาผึ้ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีรีคีรักษ์ จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อดูแลรักษาต้นน้ำลำธาร ตามวิถีวัฒนธรรม

 


กำหนดการ

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม