จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้า่ว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้า่ว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง,  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม