จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านสะอาด และชุมชนน่าอยู่ ณ บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อ.ปัว จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อ.ปัว จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านสะอาด และชุมชนน่าอยู่ ในวันที่ 8 เมาษยน 2564 ณ บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้คนในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านและสถานที่สาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาหมู่บ้านของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 เมาษยน 2564 ณ บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้คนในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านและสถานที่สาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาหมู่บ้านของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 เมาษยน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม