จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่้สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยแและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

หลักการและเหตุผล

  สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยแและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่้สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่้สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 


กำหนดการ

 วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม