จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่1/2564 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม