จัดโครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ณ บ้านอมลอง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ บ้านอมลอง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และเพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสื่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ บ้านอมลอง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และเพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสื่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-25 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม