จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิดอาสา ณ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิดอาสา ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่สูง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12 เมษายน 2564 ณ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่สูง

 


กำหนดการ

 วันที่ 12 เมษายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม