จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่บนที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่บนที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชไร่บนที่สูง งานตลาด งานคัดบรรจุร่วมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของปีการผลิต 25664/65

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชไร่บนที่สูง งานตลาด งานคัดบรรจุร่วมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของปีการผลิต 25664/65

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม