จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมขนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมขนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิดสำนึกของเยาวชนในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง หมู่บ้าน และชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างจิดสำนึกของเยาวชนในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง หมู่บ้าน และชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม