จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 เมษายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม