จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำย่ามลาหู่ให้แก่กลุ่มเยาวชน ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำย่ามลาหู่ให้แก่กลุ่มเยาวชน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม