จัดกิจกรรมการสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่า ณ บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน (โครงการฯ ขุนสถาน)

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมการสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่า ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน (โครงการฯ ขุนสถาน)

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสำรวจแนวเขตป่า ในพื้นที่ เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน (โครงการฯ ขุนสถาน)

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสำรวจแนวเขตป่า ในพื้นที่ เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 23 เมษายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม