จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 เมษายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม