จัดกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรปลอดภัย "ชาวน่าน ลดเผา เราขนะ" โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ณ บ้านวังตาล อ.เมือง จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรปลอดภัย "ชาวน่าน ลดเผา เราขนะ" โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ บ้านวังตาล อ.เมือง จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการทำการเกษตรที่ปลอดภัยภายใต้หน่วยงานร่วมบูรณาการสนับสนุนการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ บ้านวังตาล อ.เมือง จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการทำการเกษตรที่ปลอดภัยภายใต้หน่วยงานร่วมบูรณาการสนับสนุนการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน

 


กำหนดการ

 วันที่ 26 เมษายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม