จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โีครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โีครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง  ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 เมษายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม