จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านโป่งสมิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บ้านโป่งสมิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและเพือทำให้ฝายที่ชุมชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการขุดลอกสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บ้านโป่งสมิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและเพือทำให้ฝายที่ชุมชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการขุดลอกสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม