จัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้านการตลาด

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้านการตลาดได้กำหนดการจัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ กำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภาพนอกเพื่อนำไปวางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับของสถาบันเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ กำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภาพนอกเพื่อนำไปวางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับของสถาบันเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม