จัดกิจกรรมศึกษาดูของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวเรื่อง การปลูกผักกาดปลีให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวเรื่อง การปลูกผักกาดปลีให้มีคุณภาพ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการปลุกผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการปลุกผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม