จัดกิจกรรมสนับสนุการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) ครั้งทที่ ๒ ณ บ้านห้วยอีค้าง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) ครั้งทที่ ๒ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ  บ้านห้วยอีค้าง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิดสำนึกของชุมชนและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ  บ้านห้วยอีค้าง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างจิดสำนึกของชุมชนและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่

 


กำหนดการ

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม