จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด

 


กำหนดการ

 วันที่ 24 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม