จัดกิจกรรมศีกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมศีกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในวันที่ 9-10 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สร้างความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้แทนชุมชนและขยายฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9-10 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สร้างความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้แทนชุมชนและขยายฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 9-10 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม