จัดกิจกรรมจัดโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม