จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ

ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม