จัดกิจกรรมจัดโครงการเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ณ บ้านห้วยทีชะ หมู่ที่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สำนักพัฒนาได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดโครงการเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านห้วยทีชะ หมู่ที่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านห้วยทีชะ หมู่ที่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม