จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเบญจมาศนอกฤดูกาล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเบญจมาศนอกฤดูกาล ในวันที่ 2 กรฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกได้รับความรู้ในการปลูกและทคนิคการดูแลเบญจมาศนอกฤดูกาลและสามารถนำความรู้ไปปรับใข้ในการปลูกและการส่งเสริมเบญจมาศในพื้นที่ของตนเองให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 กรฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกได้รับความรู้ในการปลูกและทคนิคการดูแลเบญจมาศนอกฤดูกาลและสามารถนำความรู้ไปปรับใข้ในการปลูกและการส่งเสริมเบญจมาศในพื้นที่ของตนเองให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 กรฎาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม