จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเรื่อง การจัดการอาโวโดคุณภาพ ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ณ ศูํนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเรื่อง การจัดการอาโวโดคุณภาพ ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ศูํนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกไม้ผลแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาดครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ศูํนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกไม้ผลแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาดครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม