จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง กระบวนการจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้าได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง กระบวนการจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้า ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพและเพื่อให้เกษตรกรทีทักษะในการปลูก และกากรแปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพและเพื่อให้เกษตรกรทีทักษะในการปลูก และกากรแปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม