จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกพืชผักแบบประณีตภายใต้โรงเรือนและการสร้างโรงเรือนแบบต้นทุนต่ำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกพืชผักแบบประณีตภายใต้โรงเรือนและการสร้างโรงเรือนแบบต้นทุนต่ำ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองด้านการผลิตผักภายใต้โรงเรือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองด้านการผลิตผักภายใต้โรงเรือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม