จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกมะเขือเทศโครงการหลวงแบบประณีต ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืขผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืขผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกมะเขือเทศโครงการหลวงแบบประณีต ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศโครงการหลวงให้มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศโครงการหลวงให้มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม