จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกและแหล่งผลิตพืชอาหารตามาตรฐาน GAP ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง) 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง) ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกและแหล่งผลิตพืชอาหารตามาตรฐาน GAP ในวันที่ 23-28 มิถุนายน 2564  ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23-28 มิถุนายน 2564  ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 23-28 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม