จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 4 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง จ.น่าน 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง จ.น่าน 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

 


กำหนดการ

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม