ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 9 กรกฎาคม 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอัสสัม การเก็บใบชาสดเพื่อมาแปรรูปเป็นชาเขียวอบไอน้ำเพื่อให้ได้ชามาตรฐาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 9 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมปลูกป่าชาวบ้านในรูปแบบแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินของเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้าน ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 9 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 8 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 8 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ในชุมชน ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 7 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน (สร้างฝายผสมผสานโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หินไม้ล้มที่ตายแล้วฯลฯ) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 6 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการอบรมบริหารจัดการกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อลดหนี้ ณ บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 6 กรกฎาคม 2562

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มสุกร การใช้อาหารและการลดต้นทุนโดยการทำอาหารหมัก ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 6 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนตันแบบแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ เรื่อง ดอยงาม วิถีป่า ณ บ้านดอยงาม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 5 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง "นวัตกรรมวิถีเกษตรไทยบนพื้นที่สูง" ณ พิพิทธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 4 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานกลุ่มชุมชนต้นแบบพื้นที่สูงเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนต้นแบบบ้านโป่งกวาว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 4 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมเรื่อง การวางระบบการจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในพื้นที่่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ณ โรงรวบรวมผลผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 4 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมเรื่อง การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรและประเมินคัดเลือกผู้นำเกษตรกรรายใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 4 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ ศศช.บ้านเลาสิบ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 3 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผลขนาดเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง วัดจันทร์, ปางอุ๋ง, ทุ่งเริง, ห้วยล้ง
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมเสวนา ศึกษาดูงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ไม้ผลบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้่า ณ สวนดาวจำรัสแสง อ.แม่จัน, พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และส่วนเกษตร 32 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 27 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเรื่อง การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน Global GAP plus requirement of Mc Donald's ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้รู้ในการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าสำหรับเป็นวิทยากรเรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2562

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 และจำทำแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 งานไม้ผลโครงการหลวง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง และวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนเรื่อง การสำรวจข้อมูล และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนศูนย์ฯ ผาตั้ง เรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานการจัดการผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การเพาะเห็ดหอมให้แก่กลุ่มเยาวชน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบห้วยโป่ง อ.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอัสสัมการเก็บใบขาสดเพื่อแปรรูปเป็นชาเขียวอัสสัมอบไอน้ำ ขาเขียวอัสสัมคั่ว เพื่อให้ได้ชามาตรฐาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาผู้นำเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกไม้ผล ณ สวนกนกภณ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมรวบรวมและคัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วถูกวิธีและเก็บรวบรวมคัดแยกขยะพิษในชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านศรีบุญเรือง ต. พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการน้ำแข่วงและน้ำเคิม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่อำเภอพร้าว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมลานคูน ร้านอาหารลานคูน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกร เรื่อง การปลูกเสาวรสหวานและการปลูกผักปลอดภัย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง, บ้านมอโกร อ.ทางสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,739 รายการ