ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 7 เมษายน 2563

จัดกิจกรรรมโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตรและการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริหารจัดการน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน, แม่จริม จ.น่าน แ
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 3 เมษายน 2563

จัดประชุมปรับแผนการปลูกผัก (มิถุนายน-กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 3 เมษายน 2563

จัดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในระบบ
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2563

จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารตามแบบฟอร์มคู่มือระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ไม้ผล กาแฟ พืชไร่ และข้าว มูลนิ
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 1 เมษายน 2563

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตไม้ผลขนาดเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง, ห้วยลึกและห้วยเสี้ยว
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 31 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Certall 2019 ACT-IFOAM และ ACT EU Equivalence (การผลิตพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/การแปรรูป) ณ โรงแรม Iwish ณนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี สวนเกษตรอินทรีย์สุวรรณ และกลุ่มแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวเพียรหยดตาล จ
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 26 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (การทำแนวกันไฟ) ณ บ้านสิบสองพัฒนา ศูนย์ฯ ปังค่า จ. พะเยา, บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์ฯ แม่แฮ จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 26 มีนาคม 2563

จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 25 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการสร้างและปรับปรุงฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน้ำ ครั้งที่ 2 ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 25 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟ) ณ บ้านห้วยโป่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการทำน้ำเสาวรสและน้ำพริกมูลเซอให้แก่กลุ่มเยาวชน ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดนิทรรศการเผยแพร่งานหัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในงาน"Fresh From Farm" ณ ศูนย์การค้า Central Airport Plaza อำเภอเมือง จังหว้ดเชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง มูลน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเรื่อง การจัดระบียบชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ บ้านปางเวียงดังในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่บนพื้นที่สู
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรรมโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การใช้ประ
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 24 มีนาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือและตีนตก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 22 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่เรื่อง การปลูกและการบริหารจัดการด้านการตลาดเมล่อน หน่อไม้ฝรั่ง และฝักอินทรีย์ ณ บริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์จำกัด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามแปลงปลูกหน่อไม้ฝรัง จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบวนเกษตร
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 21 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการสร้างและปรับปรุงฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศต้นน้ำ ณ บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (จัดทำแนวกันไฟ) ณ บ้านปางยาง และบ้านป่าไร่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดประชุมบูรณาการ การดำเนินงานและการขออนุญาตให้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงกาหลวง
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ณ บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 อ
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรสถานีเกษตรหลวงปางดะเรื่อง การปลูกข้าวโพดหวานสีม่วงและมันเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 19 มีนาคม 2563

จัดฝึกอบรมเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 19 มีนาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกเรื่อง การปลูกเบบี้ฮ่องเต้ให้มีคุณภาพ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,961 รายการ