ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2563

จัดฝึกอบรมเรื่อง การปลูกผัก และการเสียบยอดไม้ผลแก่กลุ่มเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านปางหินฝน และโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรมจัดทำฝายผสมผสานชะลอน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านน้ำเคิม บ้านน้ำแพะ บ้านต้นตอง บ้านน้ำลีใต้ บ้านปิงหลวง และบ้านน้ำทา ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย และส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเผ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ อ.เมือง จ.พะเยา
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟรอบเขตพื้นที่ป่า พื้นที่ทำกิน ระยะทาง 45 กิโลเมตร ณ ขอบเขตป่า เขตพื้นที่ทำกิน บ้านหล่อโย หมู่ที่ 19, บ้านกิ่วสะไต หมู่ที่ 19, บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20, บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ 15, บ้านห้วยยาโนบน หมู่ที่ 15, บ้านแหยะ หมู่ที่ 16 และบ้าน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2563

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2563

จัดนิทรรศการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2563

จัดฝึกอบรมเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับสุกร และไก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและทุ่งเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผลเรื่อง การปลูกอาโวคาโดคุณภาพ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง จ.เชียงใหม่, แม่สองและผาผึ้ง-ศรีรีคีรักษ์ จ.ตาก
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (การจัดทำแนวกันไฟ) ณ บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7, บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3, บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7, บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1, บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่ 6 และบ้านแม่ก
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2563

จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนการผลิตพืชผักและการตลาดโครงการอาหารปลอดภัยตำบลแม่นาจร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 29 มกราคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานงานวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 28 มกราคม 2563

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง การใช้คู่มือ ระบบบริหารคุณภาพ Quality Management
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 23 มกราคม 2563

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง การใช้คู่มือ ระบบบริหารคุณภาพ Quality Management System QMS ในการผลิตพืช ภายใต้มาตรฐาน GAP ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤาษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 23 มกราคม 2563

จัดนิทรรศการ งานวันของดีอำเภอสบเมย และประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าขาวสบเมยประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 22 มกราคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งและผาตั้ง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 22 มกราคม 2563

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 22 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตไม้ผลเขตหนาวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สภานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ (ขุนห้วยแห้ง) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 22 มกราคม 2563

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดินรายแปลง และการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่และบ้านฟ้าสวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 21 มกราคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 ณ องค์การบริหารส้วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 20 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 18 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของชนเผ่า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 18 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเรื่อง การปลูกและการจัดการองุ่นที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 16 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่งานหัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง "เปิดประตูท่องเที่ยว สู่ ดินแดน ถิ่นเลอเวี๊อ" ณ บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 15 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีโดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อ.สองแคว จ.น่าน
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 15 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง งานถ่ายทอดเทคโนโลยีขุมชนต้นแบบการลด ละ เลิก การใข้สารเคมีโดยใช้องค์ควาารู้โครงการหลวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ จ.น่าน
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 14 มกราคม 2563

จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพื้นที่่สูง ณ บ้านใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,851 รายการ