ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 15 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และตรวจปริมาณสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทในกระแสเลือดแก่เกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง มาตรฐานการปลูกพืชอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 13 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 12 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 11 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกองุ่น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตไม้ดอกไม้กระถาง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การปลูก การดูแลกุหลาบและหน้าวัวกระถาง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 9 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นและกวางตุ้งต้น ให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 9 ธันวาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพโครงการหลวง ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเรื่อง การปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง มาตรฐาน GLOBAL GAP ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และแม่แฮ จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 7 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 5 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 4 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (การจัดทำฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 3 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกเรื่อง การปลูกแตงกวาญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 3 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวง ครั้งที่ 2 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 3 ธันวาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง ณ ห้องประชุมอาคาร5ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 2 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 2 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 1 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 1 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวง ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 1 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมนิทรรศการ "เผยแพร่ผลงานมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน" ณ บิ๊กซี สาขาเมกาบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 26 พฤศจิกายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระดับอำเภอแม่ริม (หนองหอย, แม่สาใหม่ และทุ่งเรา) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ