จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวง ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้าได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูก และการแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูก และการแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม