จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม