จัดฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการและวิธีการสหกรณ์

 


ระยะเวลาและสถานที่

  เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการและวิธีการสหกรณ์

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 


กำหนดการ

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม