จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้า ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม