จัดกิจกรรมนิทรรศการ "เผยแพร่ผลงานมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน" ณ บิ๊กซี สาขาเมกาบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมนิทรรศการ "เผยแพร่ผลงานมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน" ในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 ณ บิ๊กซี สาขาเมกาบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนการเชื่องโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อประชาสัมพันธ์ุแแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 ณ บิ๊กซี สาขาเมกาบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนการเชื่องโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อประชาสัมพันธ์ุแแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม