จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกองุ่น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกองุ่น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่านทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกองุ่น และการพัฒนาการปลูกองุ่นไชน์มัสแคทคุณภาพ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่านทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกองุ่น และการพัฒนาการปลูกองุ่นไชน์มัสแคทคุณภาพ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 11 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม